วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-59-0002 และ 068-59-0003 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 82-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายใน องค์การบริหารส่วนตำลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง หลังคาโดม และออกแบบตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ออำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของรางวัล เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9867 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง