วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขขธ1 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์สำนักงาน ขนาด 36,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถตู้ ตามโครงการส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซม ล้างแอร์พร้อมตรวจเช็คอาการน้ำหยด
6  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง