วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นHp85A สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมเหรียญเครื่องหมายและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณืในงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจำนวน 4 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง