วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (บ้านนายวิทยา ฝฝาชัยภูมิ ไป ถนนสายศาลากลางบ้าน - ที่ทิ้งขยะเทศบาลแก้งคร้อ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่ผู้อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จำนวน 439,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 จำนวน 459,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 จำนวน 284,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง