วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารXenox5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมารถบรรทุกพร้อมแรงงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายธวัชชัย ศรีสังข์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ในงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อพลุ ดอกไม้ไฟ และจัดซื้อสายสะพาย ในงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง