วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต่อจากเดิม บ้านนายประยวน อาวรีย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จากบ้านนางนิตยา นาโพธิ์ ไป บ้านร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ คำกุล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขุดบ่อเก็บขี้เถ้า บริเวณข้างอาคารเตาเผาขยะ อบต.ช่องสามหมอ บริเวณข้างอาคารเตาเผาขยะ สำนักงาน อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ต่อจากเดิมไปสามแยกทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตู้จุดรวบรวมขยะอันตราย จำนวน 1 ตู้ ในงานโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อถังขยะจัดเก็บขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 12 ถัง ในงานโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าสถานที่(รวมค่าชุดว่ายน้ำ)ในงานโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสาร ไป-กลับ สวนน้ำวิชิตชัยวอเตอร์ปาร์ค ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในงานโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง