วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 10 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง