วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร สายยางสีใสยาว 20 เมตรขนาด 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร cannon ADV ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรวรางกูร(รัชการที่ 10 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง