วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเช็คตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบรรทุกขยะ พร้อมแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนเมษายน 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 ) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ชาวตำบลช่องสามหมอ คือ อารยชนร่วมใจผ่านวิกฤติ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริฐ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประจญ ยืนชีวิต ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง