วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายอครินทร์ นาหมุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริฐ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประจญ ยืนชีวิต ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดและเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อโต๊ะเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง