วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแต้ หม่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง