วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านศรีสง่า (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยงาน กองช่าง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านศรีสง่า (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง