วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-010 สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 6136 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัคซีน โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-010 สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-010 สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-003 สายทางแยกทางหลวง อบจ.3019 บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาทำตรายางสำหรับใช้ในราชการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง