วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๙๘๗๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงอเครื่องปั่นไฟ โครงการยกระดับคุณภาพตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ?ตลาดแลง? อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายจุดเช็คอิน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟ โครงการยกระดับคุณภาพตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ?ตลาดแลง? อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงอเครื่องปั่นไฟ โครงการยกระดับคุณภาพตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ?ตลาดแลง? อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการพัฒนาสระหนองตูมแสง (สวนสาธารณะ สระน้ำศาลเจ้าพ่อขุนหาญ) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาย ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาช่องสามหมอสัมพันธ์ สามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง