วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 9876 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถตู้ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง