วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อทะเบียนโดเมนเนม (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ นข 2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง