วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ นข 2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง