วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.201 ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50 - 019 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,019.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
23  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเครื่องเล่นภาคสนามสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง