วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.๒๐๑ ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๕๐ - ๐๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.201 ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50 - 019 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,019.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
23  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเครื่องเล่นภาคสนามสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
เช่าสถานที่และสระว่ายน้ำ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุมอาชีพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง