วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.201ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50 - 019 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,019.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
23  พ.ค. 2566
ซื้อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ป่าเสี้ยว ซอย แยก ทล.201 ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไป ลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 50 - 019 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,019.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง น.ข 4220 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง