วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง น.ข ๔๒๒๐ ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจ้างประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ในงานโครงการจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ตลาดแลง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ไป นานายคำเบ้า เหมือนมั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟในงานโครงการจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ตลาดแลง องค์การบริหารส่วนตพบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง