วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-010 สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-003 สายทางแยกทางหลวง อบจ.3019 บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-010 สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 6136 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง