วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อแคร่ไม้ไผ่(แผงค้า)ในงานโครงการจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลช่องสามหมอ ตลาดแลง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางป่าเสี้ยวซอยแยก ทล.201 ข้างรุ่งฤดีรีสอร์ท ไปลำห้วยเสี้ยว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 50 - 019 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
7  เม.ย. 2566
จ้างเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ สูงวัย สูงคุณค่า รดน้ำขอพรและสืบสานงานประเพณี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๓๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในสายทางข้ามลำห้วยหนองแห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในสายทางข้ามลำห้วยหนองแห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงแห้ง ในงานโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง