วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากห้วยหนองบักลี ไป บ้านนางสาคร ภิญโญดม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน ชนิดไม่มีรางวีหลังท่อ ขนาดบ่อพัก 1.20 x1.20x1.50 ? 1.80เมตร จำนวน 10 บ่อ ท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00x1.00 เมตร จำนวน 81 ท่อน ความยาวรวม 91 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายทองยอด นาทาม ไป บ้านนายโชคชัย ลาสา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน ชนิดไม่มีรางวีหลังท่อ ขนาดบ่อพัก 0.80 x1.00x1.10 เมตร จำนวน 21 บ่อ ท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จำนวน 204 ท่อน ความยาวรวม 225 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จากบ้านนางบัวผัน ตระกูลศรี ไป บ้านนางวาสนา โคตรชาดา ชนิดมีรางวีหลังท่อ ขนาดบ่อพัก 0.80 x 1.00 x 1.10 เมตร จำนวน 15 บ่อ รางวีกว้าง 0.80 เมตร ท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จำนวน 143 ท่อน ความยาวรวม 158 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง