วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำมัน และ ก๊าซหุงต้ม สำหรับการฝึกดับเพลิงภาคสนาม ในงานโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 42-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง