วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามสำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาโครงการตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 เพื่อวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองไฮ ไป บ้านศรีสง่า บริเวณทางโค้งบ้านนายกิตติ แสนเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการวิถีธรรมะสู่การดำเนินชีวิตในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างโครงการตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 เพื่อวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 350W พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร ตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง