วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาติดตั้ง น้ำหมึกสำรอง Brother MFC-J2330DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตที่ทิ้งขยะ อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ บริเวณทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.35 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ของท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการขัดพื้นหินอ่อน หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง