วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวิวัฒน์ ทับฤาชัย ไป บ้านนางไพรวัลย์ ชนิดเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมข้อบัญญัติ 2564 ไป ทางออกหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมแอร์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 จากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10 ไป บ้านนายแวว ตาปราบ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ไม่มีลูกรังรองพื้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายวิรัตน์ หาญดี ไป บ้านนายประยงค์ พันธ์จำรูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 บ้านนายบุญยงค์ สิทธิมงคล ไปลำห้วยกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ไม่มีลูกรังรองพื้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง