วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 เส้นไปศาลปู่ตา วังไฮ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร ไม่มีลูกรังรองพื้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จากสามแยก ไป บ้านนายทองใบ พิมพ์ศรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 49 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานผ้าปูโต๊ะกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากบ้านนายยอดรัก โครตมณี ไป บ้านนายอุบล ละครพล ขนาดบ่อพักกว้าง 0.80x1.00x1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ รางวีกว้าง 0.80 เมตร ท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 106 ท่อน ความยาวรวม 117 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสายทอง ไป บ้านนายวิชัย พรมไพร ขนาดบ่อพักกว้าง 0.80x1.00x1.10 เมตร จำนวน 11 บ่อ รางวีกว้าง 0.80 เมตร ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 106 ท่อน ความยาวรวม 117 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายหัด สิมเขียว ไปบ้านครูณัฐวรรณ วิไลวรรณ ในขนาดบ่อพักกว้าง 0.80x1.00x1.10 เมตรจำนวน 11 บ่อ รางวีกว้าง 0.80 เมตร ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 106 ท่อน ความยาวรวม 117 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อพันธ์ุไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง