วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-003 สายทางแยกทางหลวง อบจ.3019 บ้านหนองแสง - ลำห้วยอีด่าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ตำบลช่องสามหมอ
3  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.50-010 สายทางสะพานท่าช้าง-แยกแก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 บ้านแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ชย 82-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง