วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0072 และ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จากทางเข้าหมู่บ้าน ไป ร้านค้าสวัสดิการชุมชน ชนิดมีรางวีหลังท่อ และ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามทาง จากทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระบอกอัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง Rigid Frame บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 แยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ 50-004 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง