วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จากบ้านนางมาก ปลัดกอง ไป บ้านนายเหลาทอง ปวงประชัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จากบ้านนายนิยม ฝาชัยภูมิ ไป สุดเขตถนนเส้นหนองนกเขียน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางวรรณพา (สามแยกถนนเดิม) ไป ศาลปู่ตา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนางหวานตา โพธิ์มา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ต่อจากเดิม บ้านนายประยวน อาวรีย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จากบ้านนางนิตยา นาโพธิ์ ไป บ้านร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ คำกุล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขุดบ่อเก็บขี้เถ้า บริเวณข้างอาคารเตาเผาขยะ อบต.ช่องสามหมอ บริเวณข้างอาคารเตาเผาขยะ สำนักงาน อบต.ช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ต่อจากเดิมไปสามแยกทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง