วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตู้จุดรวบรวมขยะอันตราย จำนวน 1 ตู้ ในงานโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อถังขยะจัดเก็บขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร จำนวน 12 ถัง ในงานโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าสถานที่(รวมค่าชุดว่ายน้ำ)ในงานโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสาร ไป-กลับ สวนน้ำวิชิตชัยวอเตอร์ปาร์ค ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในงานโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุในงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมพลาสติก จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง Rigid Frame บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10( แยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ 50-004 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 คุ้มวังขอนแดง จากหอถังน้ำประปาหมู่บ้าน ไป นานายแดง ชากลาง ปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดดินเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 จากเขตรอยต่อบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ไป หลังศาลเจ้าพ่อขุนหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง