วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2224 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะประชุมรูปท้องเรือ เก้าอี้ 3 ที่นั่ง และโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมก้าสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother L3551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง