วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายห้าม ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ50-006 สายทางแยกทางหลวงสายแยก ทล.201 บ้านป่าเสี้ยวไปหนองแห้ว เขตรอยต่อตำบลหนองขาม บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุฉากกั้นเพื่อเป็นฉากป้องกันโรคโควิด19 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง