วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุชุดตรวจโควิด19 Hip Biotech ( SARS-CoV-2 Antigen Dectection Kit ) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขธ ชัยภูมิ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รถเข็นปูนล้อเดียว แบบล้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ( จำนวน 2 โรงเรียน )และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ADV ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง