วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ จำนวน 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข-4220 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านศรีสง่า (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยงาน กองช่าง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสี้ยว (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านศรีสง่า (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง