วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ( จำนวน 2 โรงเรียน )และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ADV ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง