วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริฐ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายรุ่งโรจน์ ภูมิคอนสาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายสหัสเชษฐ์ พุ่มบัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาศและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง