วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ( จากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10 ไป บ้านนายแวว ตาปราบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ( จากบ้านนางปี หาญจันทร์ ไป บ้านนายบุญมี พันธ์บัวใหญ่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง