วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมพื้นในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ( จากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 11 ไปบ้านนางทองใส พิมพ์สี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างแอร์พร้อมฉีดโฟม จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อค่าวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊คกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง