วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน คสล.เดิมข้างรีสอร์ตรุ่งฤดี ไป นานายพร้อม สร้อยเปราะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 7 สายที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิม ซอยบ้านนายอุบล ละครพล สายที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม ซอย PK วัสดุก่อสร้าง ไปลำห้วยกลาง สายที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม ไป บ้านนางสมหมาย ภูสีลิต สายที่ 4 จากบ้านนายชื่นจิตร ศรีโฉมไปบ้านนายชวลิต ชมนาวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้อง CCTV แก้ไขสายสัญญาณ Fiber Optic (สายใยแก้ว)ชำรุดในตู้ควบคุมอุปกรณ์กล้องวงจรปิดด้านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง