วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) ในงานโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวีบ้านสระแต้หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสัมฤทธิ์ ชุมชัย ไป บ้านนายเดชอุดม รวงงาม ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสมเก่ง สิงห์หลง ไป บ้านนายประดิษฐ์ ริมโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ( จากบ้านนางนิตยา การเขว้า ไป บ้านนางเสี่ยน มณีโชติ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแก้งอรุณ หมู่ที่ 9 คุ้มสวนภูสวย ( จากบ้านอาจารย์วราภรณ์ แสงชา ไป ที่ดินนายวิชัย พรมชัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ( จากแยกทางหลวง อบจ.3020 ข้างสะพาน ไป บล๊อคคอนเวิร์สลำห้วยกลาง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) ในงานโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ( ต่อจากถนนคอนกรีตบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 ไป หลัง อบต. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง