วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ( ต่อจากบ้านนายเกียรติศักดิ์ นนทะสิงห์ ไป บ้านนายหัด สิมเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 735 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2224 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว
11  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมแรงงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายจันทร์ นุยภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายสหัสเชษฐ์ พุ้มบัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง