วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเยียวยาเกษตรกรเลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกพื้นเศษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล1 - ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ( จำนวน 2 โรงเรียน ) และอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นHp85A สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมเหรียญเครื่องหมายและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณืในงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง