วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนรู้) จำนวน 4 รายการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ เตาที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี และครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง