วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง กระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปและกลับในงานโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ( อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดสาธิตตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผูิพิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาพาหนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปและกลับ งานโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน ประตำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง