วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาค่าพาหนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปและกลับ ในงานโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๑ จากสามแยกถนน อบจ.๓๐๑๙ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ มาชัยภูมิ จุดที่ 2 ต่อจาก ท่อระบายน้ำ คสล เดิม ไปบ้านนายอุบล ละครพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จากเดิมบ้านนายสมเกียรติ อิมอารม ไปบ้านนายทองใบ พิมพ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีหอรับน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2224 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง คือนายคำพันธ์ ยืนชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง