วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง คือนายคำพันธ์ ยืนชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายจันทร์ นุยภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ สายทางถนน คสล.เดิมบ้านนายผุ่น หาบ้านแท่น ไป บ้านนายดิลก ชัยชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา สายทางสุดถนนคอนกรีต ไป บ้านนางประยวน อารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บ้านแก้งอรุณ สายทางสุดถนนคอนกรีตไปบ้านนายสุนทรไวจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้โดยสารยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นข4220 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 500 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง