วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๖ ต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าโรงงาน KMC ไป เขตรอยต่อ บ้านสระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จากถนน คสล.เดิมบ้านนายวิเชียร แก้วทิม ไป กุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ สายที่ ๑ สายทางจากทางแยก ทล.๒๐๑ ไป บ้านนางชงโค ยาหล่อม สายที่ ๒ สายทางแยกถนน คสล. ไป บ้านนางมะลิ หมั่นนอกสายที่ ๓ สายแยก อบจ.๓๐๑๙-ศาลากลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.บ้านหนองไฮ ไป บล๊อคคอนเวิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 สายที่ ๑ ต่อจากถนน คสล.เดิม ทางแยกบ้านนางสุดใจ คุณธรรม สายที่ ๒ สายทางจากบ้านนายวิทยา ฝาชัยภูมิ ไป ถนนสายศาลากลางบ้าน ม.๑๐-ที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลแก้งคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง