วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 สายที่ ๑ ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร นานายพร้อม สร้อยเปราะ สายที่ ๒ สายทางออกบ้านด้านทิศตะวันตก ไป บ้านหนองแห้ว เขตตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔ สายที่๑ จากแยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ ไป ซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนทองหลางเดิม สายที่ ๒ จากแยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ ไป ฟาร์มนางเสาร์ ชนะชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุง เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 สายที่ ๑ จากทางออกบ้านด้านทิศเหนือ ถนนลาดยางสายแก้งคร้อ-นาแก ไป หนองแคดั่ง สายที่ ๒ สายแยกทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ ไป พื้นที่การเกษตร ฝายนิวซีแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ สายที่1. จากแยกทางหลวง อบจ.๓๐๑๙ ไป บล็อกคอนเวิร์ส หลังศาลเจ้าพ่อขุนหาญ สายที่ 2.สายทางจากวัดป่าบ้านหนองแสง ไป นานายหงส์ นอกตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ สายทางข้ามลำห้วยอีด่าน (ท่าย่านาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ชนิดมีรางวีหลังท่อ จากบ้าน นางเกียรติสุดา ชาสำโรง ไป บ้านนายกองหนุน ชาสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน บ้านสระแต้ หมู่ที่ ๕ ชนิดมีรางวีหลังท่อ จากทางเข้าหมู่บ้าน ข้างผัดเพชรยนต์ ไป ศาลากลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 Double a 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง