วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บน 4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค758 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ(จำนวน 2 โรงเรียน)และอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ( ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถบรรทุกพร้อมแรงงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายธวัชชัย ศรีสังข์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564( ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ช่องสามหมอ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง