วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างช่องระบายน้ำ บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ สายทางข้ามลำห้วยอีด่าน (ท่าย่านาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ชนิดมีรางวีหลังท่อ จากบ้าน นางเกียรติสุดา ชาสำโรง ไป บ้านนายกองหนุน ชาสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน บ้านสระแต้ หมู่ที่ ๕ ชนิดมีรางวีหลังท่อ จากทางเข้าหมู่บ้าน ข้างผัดเพชรยนต์ ไป ศาลากลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข2796 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 Double a 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บน 4491 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค758 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง