วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) และนมปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง