วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมแรงงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง กระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง หมึกเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง