วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ ?ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ? องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ(จำนวน 2 โรงเรียน)และอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ(จำนวน 2 โรงเรียน)และอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายธวัชชัย ศรีสังข์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายประเสริญ หงษ์ภูเขียว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นายนพดล พงษ์จันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างแรงงานเผาขยะ ทำหน้าที่เผาขยะ ประจำเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ( นางสาวทองคำ สุดสัมฤทธิ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมแรงงานจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง