วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่พักผู้อาศัยของคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าเครป) จำนวน ๔ ม้วน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 19 รายการ
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง